Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden AVT groep
Steenovenstraat 1, 4706 RA Roosendaal
Versie 2019

1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenissen:
– Diensten: de werkzaamheden die als gevolg van de Opdracht door Gebruiker aan de Klant verleend moeten worden, zoals engineering, onderhoud, reparatie en diensten na verkoop;
– Gebruiker: de AVT groep, met als moederbedrijf A. van Tilburg Beheer BV en met deze vennootschap al of niet in een groep verbonden vennootschappen, die deze Voorwaarden hanteren;
– Goederen: de zaken of onderdelen van zaken die als gevolg van de Opdracht door Gebruiker aan de Klant geleverd moeten worden;
– Klant: de opdrachtgever of koper die in het kader van de Opdracht met Gebruiker contracteert of beoogt te contracteren;
– Levering: het door of namens Gebruiker feitelijk ter beschikking stellen van Goederen aan de Klant of een door hem aangewezen derde, alsook het voltooien van de Werkzaamheden;
– Levertijd: de in de Opdracht bepaalde termijn, waar binnen de Goederen moeten worden geleverd of de Werkzaamheden moeten worden voltooid;
– Meerwerk: extra Werkzaamheden van Gebruiker voor de Klant, die zich na het sluiten van de Opdracht aandienen;
– Partijen: Gebruiker en Klant;
– Object: de roerende zaak waarop de Opdracht betrekking heeft, zoals een truck, bedrijfswagen, aanhanger en elk onderdeel van of voor een voertuig;
– Offerte: een schriftelijke uitnodiging van Gebruiker aan de Klant om een Opdracht te sluiten;
– Opdracht: elke geschreven of mondelinge Opdracht tussen Gebruiker en de Klant voor de verkoop van Goederen of het leveren van Diensten;
– Schriftelijk: per mail, app, sms, post, fax of andere leesbare communicatiemethode;
– Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de AVT Groep, die onderdeel van de Opdracht zijn;
– Werkzaamheden: alle verrichtingen, diensten, zaken en leveringen van Gebruiker voor of aan de Klant in het kader van de Opdracht.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op- en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de Opdracht en elke volgende Opdracht tussen Partijen.
2.2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien Gebruiker zulks met de Klant schriftelijk is overeengekomen en dan nog alleen voor die Opdracht waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige Voorwaarden van kracht.
2.3. Indien Partijen eenmaal een Opdracht hebben gesloten op basis van deze Voorwaarden, worden deze Voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende tussen Partijen te sluiten Opdracht, ook indien bij het sluiten van die Opdracht een verwijzing naar de Voorwaarden of een toepasselijke verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
2.4. Gebruiker wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere door de Klant ingeroepen algemene voorwaarden van de hand.
2.5. Gebruiker heeft het recht deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
2.6. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, treedt voor die bepaling in de plaats een geldige bepaling, die zo veel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van het nietige of vernietigde beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
2.7. Wanneer Voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van discussie de Nederlandse versie van deze Voorwaarden doorslaggevend zijn.

3. Totstandkoming van de Opdracht
3.1. Offertes van Gebruiker zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de Opdracht geldende prijzen en specificaties. Offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de Klant niet binnen veertien dagen schriftelijk zijn geaccepteerd.
3.2 Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor Gebruiker niet strikt bindend. Kleine verschillen zijn bij de uitvoering van de Opdracht toelaatbaar, indien althans het betrokken onderdeel of maatgegeven niet uitdrukkelijk is gespecificeerd. Gebruiker is niet aansprakelijk voor fouten en verschrijvingen in de Offerte of Opdracht.
3.3. Mondelinge Offertes, afspraken, toezeggingen en bedingen binden Gebruiker eerst nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Gebruiker.
3.4. Een Opdracht komt slechts tot stand nadat Gebruiker de acceptatie van een Offerte door de Klant, ofwel de Opdracht van de Klant door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard. Indien geen schriftelijk Opdracht is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Gebruiker, dan wel het af-/opleveringsbewijs, dan wel de factuur van Gebruiker als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de Opdracht, behoudens tegenbewijs.
3.5. Indien de Klant een Offerte accepteert, heeft Gebruiker niettemin het recht om het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de acceptatie (mondeling of) schriftelijk te herroepen, in welk geval geen Opdracht tot stand is gekomen.
3.6. Aanbiedingen of Offertes gelden niet voor nabestellingen.
3.7. Gebruiker is gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met de Offerte in rekening te brengen.

4. Geheimhouding
4.1. Alle door of uit naam van Gebruiker aan de Klant verstrekte informatie (zoals offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door Gebruiker worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de Opdracht.
4.2. De door of uit naam van Gebruiker verstrekte informatie zal door de Klant niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
4.3. De Klant is gehouden tot strikte geheimhouding betreffende alle gegevens, zoals onder meer tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en/of voorwerpen die hem uit hoofde van het contract met Gebruiker ter kennis zijn gekomen. Het is de Klant niet toegestaan deze gegevens en/of voorwerpen te kopiëren, aan derden te tonen, bekend te maken of te gebruiken op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woord, tenzij Gebruiker de Klant daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
4.4. De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd voor personeelsleden/medewerkers van de Klant en de door hem ingeschakelde derden. De Klant zal deze ter zake instrueren. De Klant is aansprakelijk voor het tekortschieten daarin van zijn personeelsleden/medewerkers en de door hem ingeschakelde derden.
4.5. De Klant moet de verstrekte informatie op eerste verzoek, binnen een door Gebruiker gestelde termijn, naar keuze van Gebruiker, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is de Klant aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
4.6. Indien de Klant zijn geheimhoudingsverplichting schendt, is hij per overtreding
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

5. Adviezen en informatie
5.1. Alle informatie met betrekking tot de Goederen, Diensten en Werkzaamheden die door Gebruiker gegeven wordt, is gegeven te goeder trouw maar kan niet aangenomen worden als een waarborg ten opzichte van de Klant met betrekking tot het gebruik en de prestaties van de geleverde Goederen en Diensten, welke kunnen afhangen van factoren eigen aan de Klant.
5.2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Gebruiker buiten de Opdracht.
5.3. Gebruiker mag bij de uitvoering van de Opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de Klant verstrekte informatie. Werkzaamheden worden door Gebruiker uitgevoerd in de veronderstelling dat de Klant op voorhand de geschiktheid van de Goederen of Diensten voor de bedoelde behoeften gecontroleerd heeft. Geen enkele informatie met betrekking tot de Goederen of Diensten kan beschouwd worden als een waarborg, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en ondertekend voor rekening van Gebruiker door een daartoe bevoegde persoon.
5.4. De Klant vrijwaart Gebruiker voor elke aanspraak van derden m.b.t. door of namens de Klant verstrekte informatie.

6. Werkzaamheden/meer- en minderwerk/stelposten
6.1. Gebruiker voert de Werkzaamheden naar behoren, met goed vakmanschap, conform algemeen geldende normen en conform de Opdracht uit, waarbij wordt uitgegaan van onder voor Gebruiker normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
6.2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de uitgevoerde Werkzaamheden en de Goederen bij Levering voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, tenzij dit vóór de werkzaamheden niet het geval was en dit ook niet expliciet tussen Partijen is overeengekomen.
6.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten de Werkzaamheden niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;
6.4. Tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders vermeld, behoren niet tot de montage, noch vallen onder verantwoordelijkheid van Gebruiker:
a. De kosten voor meer mankracht voor het verplaatsen van die delen, welke niet door mankracht, die Gebruiker ter beschikking stelt, te verplaatsen zijn, als mede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
b. Het tot stand brengen van de aansluiting van de installaties aan de elektrische-, gas-, of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen.
c. Het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden.
d. De levering van gas, water, elektriciteit, perslucht etc. nodig voor beproeving en in bedrijf stellen.
e. Werkzaamheden, nodig om onderdelen van zaken, welke op het werk vuil en/of beschadigd zijn geworden, weer in goede staat te brengen.
f. hak- en breekwerk.
g. hoogwerker gebruik.
6.4. Gebruiker kan bedragen in de Opdracht met maximaal 10% onder- of overschrijden, zonder grond voor een klacht van de Klant of opzegging van de Opdracht of noodzaak van een nieuwe Opdracht, tenzij er ook sprake is van andere wijzigingen. Dit geldt tevens in geval van in de Opdracht opgenomen stelposten, urenramingen en hoeveelheden, die Gebruiker pas na haar Werkzaamheden definitief kan vaststellen.
6.5. Als een overschrijding meer dan 10% betreft treedt Gebruiker in overleg met de Klant. Partijen kunnen dan de Opdracht opzeggen, wijzigen of met betrekking tot de overschrijding een nieuwe Opdracht sluiten. In geval van opzegging is de Opdracht geldig tot de opzegging en zal de Klant de overeengekomen vergoeding voor de reeds uitgevoerde Werkzaamheden betalen, waarna Gebruiker de Werkzaamheden zo veel mogelijk in geassembleerde en bruikbare staat zal leveren.
6.6. Als er sprake is van Meerwerk sluiten Partijen voor die Werkzaamheden een nieuwe Opdracht. In geval de Klant niet reageert op een Offerte m.b.t. Meerwerk en onbereikbaar is terwijl er sprake is van Meerwerk onder tijdsdruk, kan Gebruiker het Meerwerk toch uitvoeren, mits dit Meerwerk noodzakelijk en/of logisch is, evident redelijk is en van meerwaarde voor de Klant en de Opdracht is.
6.7. Facturering van Meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt facturering ineens na de voltooiing van het Meerwerk.

7. Overname-beproeving
7.1. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de Klant na de Levering of, indien Werkzaamheden zijn overeengekomen, na de voltooiing van de Werkzaamheden Gebruiker in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de Gebruiker nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de Gebruiker daartoe in aanwezigheid van de Klant worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de Klant niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt de Opdracht geacht te zijn voltooid en het resultaat te zijn geaccepteerd.
7.2. De Klant stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de Gebruiker, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de Klant hieraan niet voldoet is de vorige bepaling, laatste zin, van toepassing.
7.3. Het in dit artikel bepaalde geldt ook indien Gebruiker geen acceptatietest/formulier verlangt, doch aan de Klant te kennen geeft dat het gepresteerde gereed is om te worden opgeleverd, waarvan in ieder geval sprake is indien de Klant niet binnen een termijn van 5 werkdagen na het door Gebruiker aangegeven tijdstip van oplevering tot keuring overgaat en de Levering al dan niet onder voorbehoud aanvaardt.
7.4. Na de acceptatie is er sprake van Levering en is het door Gebruiker gepresteerde voor risico van de Klant die, derhalve, de overeengekomen prijs verschuldigd is, terwijl Gebruiker in dat geval voorts is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken, die de Klant op het moment van de acceptatie redelijkerwijze had moeten ontdekken.

8. Verplichtingen Klant
8.1. De Klant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wettelijk voorgeschreven beveiligingen en voor de gevolgen van het eventueel ontbreken van beveiligingen, alsmede voor het opvolgen van alle geldende wettelijke voorschriften ten aanzien van de zaken.
8.2. De Klant dient er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden, die niet behoren tot de aan Gebruiker opgedragen Werkzaamheden, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van aan Gebruiker opgedragen Werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt.
8.3. De Klant draagt er zorg voor dat voldoende mankracht aanwezig is voor het verplaatsen van die delen waarbij de door Gebruiker ter beschikking gestelde mankracht niet voldoende is. Indien niettemin vertraging ontstaat of dreigt te ontstaan, dient de Klant Gebruiker terstond op de hoogte te stellen.
8.4. De Klant draagt zorg voor het tijdig en kosteloos ter beschikking staan van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor de uitvoering van de Opdracht benodigde zware onderdelen en materialen.
8.5. De Klant draagt er zorg voor dat de aansluiting van de installaties aan de elektrische-, gas- of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van afvoerleidingen tot stand worden gebracht.
8.6. De Klant dient er zorg voor te dragen dat de schakel- en beveiligingsapparaten en elektrische leidingen voor door ons te leveren elektromotoren en andere elektrische toestellen, met uitzondering van de bij de elektromotoren behorende aanloop- en regelweerstanden, worden geleverd en gemonteerd.
8.7. De Klant draagt er zorg voor dat ter plaatse gas, water en elektriciteit en perslucht beschikbaar zijn, zonder daarvoor enige vergoeding te verlangen.
8.8. De Klant draagt er zorg voor om de onderdelen van de producten welke op het werk vuil dan wel beschadigd worden, weer in goede staat te brengen.
8.9. De Klant draagt er zorg voor dat Gebruiker tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het Werkzaamheden benodigde tekeningen en andere gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en dergelijke.
8.10. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven instructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
8.11 De Klant draagt er zorg voor dat wettelijk voorgeschreven beveiligingen ten aanzien van de geleverde zaken worden aangebracht.
8.12. De Klant draagt er zorg voor dat voor de aanvoer van materialen een behoorlijke toegangsweg voorhanden is.
8.13. De Klant draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen, die zijn aangevoerd op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, indien dit hem kan worden toegerekend. Verlies en/of beschadiging van bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze buiten de normale werktijden onder toezicht van de Klant verblijven is voor diens risico.
8.14. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier zijn betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
8.15. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
8.16. De Klant draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de Opdracht, indien en voor zover die te wijten is aan de door hem voorgeschreven of ter beschikking gestelde hulppersonen.
8.17. De Klant is niet gerechtigd de door Gebruiker bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in direct verband staan met de overeengekomen Werkzaamheden.

9. Prijzen
9.1. Alle prijzen zijn bruto, in Euro, exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van Gebruiker. Bij aflevering elders op verzoek van de Klant zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.
9.2. Indien montage van de te leveren Object is overeengekomen, is de prijs berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het bedrijfsvaardig opleveren van het Object op de in de aanbieding genoemde plaats, maar exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op verkoop en levering vallende overheidslasten. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de Klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de Gebruiker betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de Klant.
9.3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Offerte geldende valuta verhoudingen, de geldende materiaalprijzen en loonkosten.
9.4. Indien Gebruiker na de Offerte of na het sluiten van de Opdracht geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, is Gebruiker gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de Klant.
9.5. Gebruiker is steeds bevoegd de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
9.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de Opdracht begrepen zaken tegen een Opdrachtig deel van de opgegeven prijs.

10. Betaling
10.1 Gebruiker kan periodiek, tussentijds, bij voorschot of bij Levering van de Goederen en/of Diensten factureren.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.
10.3. De betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente ongeacht de bedoeling van de Klant bij de betaling.
10.4. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is deze vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
10.5. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van de op hem rustende betalingsverplichting.
10.6. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 250, – exclusief B.T.W., onverminderd het recht van Gebruiker de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de Klant, zoals deze kunnen blijken uit de door Gebruiker overgelegde nota‘s van onder andere haar advocaat.
10.7. Gebruiker kan van de Klant zekerheid voor betaling van haar facturen verlangen.
10.8. Betaling van de factuur van Gebruiker is onmiddellijk opeisbaar indien met betrekking tot de Klant een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling is gedaan, ten laste van de Klant beslag is gelegd of de onderneming of de aandelen van de Klant zullen worden overgedragen, vervreemd, gestaakt etc.

11. Levering
11.1. Levering vindt plaats af het bedrijf van Gebruiker. De kosten van eventueel vervoer van de Goederen naar het adres van de Klant zijn niet bij de koopprijs inbegrepen en zijn voor rekening en risico van de Klant.
11.2. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de Klant. Levering van de Goederen is voltooid:
a. Op het moment dat de Goederen door Gebruiker aan de vervoerder voor vervoer zijn aangeboden, indien Gebruiker met de Klant is overeengekomen dat de Goederen worden vervoerd naar het door de Klant opgegeven adres.
b. Op het moment dat Gebruiker aan de Klant meedeelt dat de Goederen voor vervoer gereed staan. In zodanig geval dient de Klant de Goederen binnen zeven dagen na bedoelde mededeling af te halen, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is de Goederen voor rekening van de Klant op te (doen) slaan.
11.3. Bij gebreke van het afnemen van de Levering kan Gebruiker aan de Klannt stallingskosten in rekening brengen van minimaal € 50,- per dag.
11.4. Voor zover Levering op afroep is overeengekomen, kan Gebruiker bij niet of niet tijdig afroepen, te weten twee maanden nadat wij de Klant hebben medegedeeld dat de zaken gereed zijn, de zaken voor rekening van de Klant op (doen) slaan, waarbij Gebruiker gerechtigd is een opslagpercentage in rekening te brengen.
11.5. De bij de Werkzaamheden en de na Levering achtergebleven (oude) onderdelen en materialen worden eigendom van Gebruiker, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient de Klant deze onderdelen en/of materialen direct bij Levering mee te nemen.

12.Aflevering van ruilzaken en emballage
12.1. De door Gebruiker aan de Klant verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. In voorkomend geval worden verpakkingen gebruikt. Deze verpakkingen worden koper in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van Gebruiker. De Klant dient de verpakkingen ongeschonden aan Gebruiker te retourneren. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien de Klant niet binnen een maand na aankoop van de ruilzaak de verpakkingsmiddelen heeft ingeleverd, is het Gebruiker niet langer verplicht het verpakkings-/statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van de Klant om de verpakking te retourneren onverlet.
12.2. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij de Klant statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper de in te ruilen oude zaak niet binnen drie maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet juist (niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij) verpakt heeft ingeleverd, is het Gebruiker niet langer verplicht het aan de Klant in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van de Klant om de oude zaak te retourneren onverlet.
12.3. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de Klant en zal er een na berekening plaatsvinden.
12.4. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient de Klant op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. De Klant is aansprakelijk voor alle schade van Gebruiker en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in
te leveren oude zaken. De Klant vrijwaart het Gebruiker ter zake.
12.5. Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de Klant in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst eigendom van het Gebruiker nadat de feitelijke levering daarvan aan Gebruiker heeft plaatsgevonden. Zolang de Klant de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.

13. Levertijd
13.1. Een door Gebruiker opgegeven Levertijd is vrijblijvend en niet fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.2. De levertijd is vastgesteld onder de condities dat de omstandigheden, waaronder Werkzaamheden door Gebruiker kunnen worden uitgevoerd en/of leveringen door Gebruiker verricht worden, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de Opdracht en dat de nodige materialen en/of onderdelen tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Gebruiker zijn geleverd, wordt de Levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
13.3. Overschrijding van Levertijd als gevolg van wijziging van de Opdracht, Meerwerk of niet nakoming van de (betalings-)voorwaarden van de Opdracht door de Klant is niet fataal. Bij niet-tijdige Levering dient de Klant Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.
13.4. Gebruiker zal de Klant informeren zodra zij in redelijkheid verwacht dat de Levertijd wordt overschreden en de afspraken schriftelijk bevestigen. Vertraagde Levering geeft de Klant geen recht om afname te weigeren of om de uitvoering van op de Klant jegens Gebruiker rustende verplichtingen op te schorten.
13.5. Gebruiker is gerechtigd opdrachten in gedeelten te leveren waarbij de betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

14. Garantie
14.1. Voor Goederen, welke door Gebruiker worden geleverd, geeft Gebruiker niet meer garantie dan door haar leverancier van die zaken aan Gebruiker wordt gegeven. De garantieperiode gaat lopen vanaf de datum van Levering en bedraagt maximaal:
Voor Werkzaamheden: 12 maanden
Voor Goederen: 12 maanden
Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen: 12 maanden
14.2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Eveneens zijn van garantie uitgesloten: 1) gebreken in materialen of onderdelen die door de Klant zijn voorgeschreven of ter beschikking gesteld; 2) gebreken die het gevolg zijn van door de Klant ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen en adviezen; 3) in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit; 4) onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn..
14.3. De aanspraak op garantie vervalt indien: a) de Klant niet onverwijld na het constateren van de gebreken Gebruiker daarvan in kennis stelt; b) Gebruiker niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders; c) derden zonder voorkennis of toestemming van Gebruiker werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Gebruiker verrichte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.
14.4. De garantie geldt binnen de Europese Unie.
14.5. Gebreken, die ten tijde van de Levering niet reeds aanwezig waren, maar zich binnen een periode van drie maanden daarna vertonen, zullen door Gebruiker worden hersteld door vervanging of op andere, door Gebruiker gekozen wijze.
14.6. De verplichting van het vorige lid geldt alleen ten aanzien van die gebreken, die bij de Levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van de geleverde Goederen. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of samenhangen met onvoldoende onderhoud of door of namens de Klant uitgevoerde reparaties en ook niet tot gebreken, die het gevolg zijn van normale slijtage.
14.7. De Klant kan zich alleen op de rechten uit dit artikel beroepen, indien hij Gebruiker:
– Onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken op de hoogte stelt;
– Aannemelijk maakt dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de Goederen, dan wel het directe gevolg is van een verwijtbare fout van Gebruiker;
– Alle medewerking verleent om Gebruiker in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
14.8. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt, dat herstel op de plaats van de opstelling moet worden uitgevoerd, zal de Klant elk onderdeel van het Object dat een gebrek vertoont als hier bedoeld, ter reparatie of vervanging aan Gebruiker opsturen. In dat geval wordt Gebruiker geacht aan de garantieverplichting te hebben voldaan, zodra het gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter vervanging door Gebruiker ter beschikking is gesteld.
14.9. De gebrekkige onderdelen, die door Gebruiker zijn vervangen op grond van deze garantie, zijn eigendom van Gebruiker.
14.10. Het beweerdelijk niet nakomen van de garantieverplichting door Gebruiker ontheft de Klant niet van de verplichtingen welke hem uit deze of uit enige andere met Gebruiker gesloten Opdracht mochten voortvloeien.
14.11. Bij reparatie buiten een straal van 100km vanaf Roosendaal worden transport- en overnachtingskosten aan de Klant doorbelast.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Behalve tot nakoming van de garantieplicht en behoudens bepalingen van dwingend recht, is elke aansprakelijkheid van Gebruiker (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad daaronder begrepen) tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect uitgesloten, afgezien van opzet of grove schuld en behoudens de aansprakelijkheid, die door Gebruiker uitdrukkelijk wordt aanvaard. Dit artikel is eveneens van toepassing indien er sprake is van nalatigheid bij de productie door toeleveringsbedrijven of onderaannemers van Gebruiker.
15.2. In het geval de aansprakelijkheid door Gebruiker wordt aanvaard, of er nu sprake is van directe schade, letselschade of vertragingsschade of schade onder welke benaming dan ook, zal de aansprakelijkheid van Gebruiker niet verder reiken dan tot vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat de Klant ten aanzien van de Werkzaamheden aan Gebruiker verschuldigd is ingevolge de betreffende Opdracht met de Klant.
15.3. Gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor maatstaven geschikt zijn. Voor geleverde losse slangen die door Gebruiker geassembleerd zijn aanvaardt Gebruiker geen aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. De keuze van de slang, onder andere qua type, sterkte, grootte, rubbersamenstelling etc. ligt geheel bij de Klant en de Klant is er voor verantwoordelijk dat de keuze die hij heeft gemaakt, geschikt is voor de toepassing waarvoor hij gebruikt wordt.
15.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
15.5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk ter zake van mondeling gegeven adviezen, inlichtingen, aanbevelingen, etc.
15.6. Ondergeschikten van Gebruiker kunnen zich tegenover de Klant, en zo nodig ook tegenover derden, op gelijke voet als Gebruiker beroepen op de bepalingen in dit artikel.
15.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot het Object of Goederen van de Klant of derden in het Object of bij Gebruiker, zoals lading, inventaris, geld, documenten en waardepapieren, zoals door diefstal of brand.

16. Vrijwaring
16.1. De Klant vrijwaart Gebruiker, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Opdracht, ongeacht of de schade door Gebruiker, een hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.
16.2. Evenzo vrijwaart de Klant Gebruiker, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens derden in verband met een gebrek in de door Gebruiker geleverde Werkzaamheden of Goederen.
16.3. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de Klant kan worden toegerekend, is de Klant steeds verplicht ten minste een evenredig deel van deze schade te vergoeden.
16.4. De Klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als bedoeld in het eerste lid. De Klant is op eerste verzoek van Gebruiker gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan.
16.5. Ondergeschikten van Gebruiker kunnen zich tegenover de Klant en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als ons beroepen op bovenstaande bepalingen.

17. Reclame
17.1. Klachten omtrent de geleverde Goederen of Werkzaamheden dienen binnen binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij Gebruiker te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van Goederen c.q. het moment van het verrichten van de Werkzaamheden. Klachten op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot Gebruiker gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie.
17.2. Bij tijdig ingediende klachten zal de Klant Gebruiker in de gelegenheid stellen in het bedrijf van de Klant zijn klacht te inspecteren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.
17.3. Ook tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in nood gevallen, waarin de Klant zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Gebruiker terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
17.4. Indien de klacht door Gebruiker gegrond wordt bevonden, zal Gebruiker de nodige tijd gegeven worden om door haar bepaalde vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde Goederen door andere te vervangen. Bij vervanging van de afgekeurde Goederen kan rekening worden gehouden met het profijt hetwelk de Klant intussen daarvan heeft gehad en kan door Gebruiker daarvoor een billijke vergoeding in rekening worden gebracht.
17.5. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen. Zij dienen franco te zijn verzonden en deugdelijk verpakt te zijn.

18. Overmacht
18.1. Een tekortkoming van Gebruiker wordt haar niet aangerekend als er sprake is van Overmacht.
18.2. Van overmacht is in ieder geval sprake in het geval van:
a. bedrijfsstoring, bedrijfsonderbreking of staking, die Gebruiker in redelijkheid niet kon voorkomen;
b. te late toelevering door een leverancier van Gebruiker van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht;
c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen, waardoor het vervoer naar of vanaf Gebruiker wordt belemmerd;
d. oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, terrorisme, een intern ongeval met zwaar letsel en andere ernstige (ver)storingen en (be)dreigingen, alsmede de concrete kans daarop, alsmede aanwijzingen van het bevoegde gezag, gevlogen van onrechtmatige c.q. onterechte handelingen van deurwaarders, banken en andere partijen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en overheidsmaatregelen;
e. een situatie waarin Gebruiker door een tekortkoming of onzorgvuldigheid van een derde niet in staat is om de Opdracht uit te voeren.
18.3. In geval van overmacht heeft Gebruiker het recht om de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel het moment van Levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
18.4. Na ontbinding van de Opdracht vanwege overmacht heeft Gebruiker recht op vergoeding van de door hem tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde Werkzaamheden conform de Opdracht.

19. Intellectueel eigendom
19.1. De door Gebruiker vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Gebruiker, ook al zijn daarvoor aan de Klant kosten in rekening gebracht.
19.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Gebruiker vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, modellen en overige fysieke en digitale vastleggingen blijven uitdrukkelijk bij Gebruiker berusten.
19.3. De Klant vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door de Klant aangeleverde specificaties, tekeningen, modellen etc. of het gebruik van krachtens de Opdracht ontwikkelde zaken.

20. Ontbinding
20.1. Indien de Klant niet voldoet aan enige op hem jegens Gebruiker rustende verplichting uit de Opdracht, daarmee samenhangende Opdracht, daarvoor of daarna gesloten Opdrachten, of indien Gebruiker in redelijkheid mag vermoeden dat de Klant in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Gebruiker naar keuze het recht:
a. Betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij Levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten Opdrachten.
b. Leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor Levering bestemde Goederen en Werkzaamheden) op te schorten onverminderd het recht gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
c. De desbetreffende Opdracht geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
d. Één of meer Opdrachten ten aanzien waarvan de Klant niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Gebruiker om van de Klant volledige vergoeding van schade te vorderen.
20.2. Indien de Klant na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Gebruiker, zal de Opdracht van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij het Gebruiker alsnog uitvoering van de Opdracht verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Voorwaarden.
20.3. Indien de Klant toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens het Gebruiker en de Opdracht deswege is ontbonden, verbeurt de Klant ten behoeve van Gebruiker een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som. Dit onverminderd het recht van Gebruiker om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal te verlangen.
20.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Gebruiker bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar verder toekomende rechten, de Opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de Klant overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Gebruiker op de Klant direct en geheel opeisbaar, zonder dat Gebruiker tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de Klant kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens het Gebruiker niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Gebruiker terstond hiervan in kennis te stellen.

21. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht en pandrecht
21.1. Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van de geleverde Goederen (incl. gebruikte onderdelen en materialen), totdat:
– de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Gebruiker in het kader van de verkoop ten behoeve van de Klant door deze te vergoeden Werkzaamheden heeft verricht, geldt voornoemde voorbehouden eigendom totdat de Klant ook zijn daarop betrekking hebbende vorderingen geheel heeft voldaan.
– alle vorderingen die de Gebruiker jegens de Klant mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker.
21.2. Vanaf het moment van Levering draagt de Klant het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of welke andere waardevermindering van de geleverde zaken. Gebruiker zal tot generlei vrijwaring van de Klant voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de Klant Gebruiker voor aanspraken die derden op Gebruiker zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
21.3. Voor zover de onderdelen waarop het eigendomsvoorbehoud rust vrij toegankelijk en eenvoudig demonteerbaar zijn kan Gebruiker overgaan tot terughalen van die onderdelen en elders te gebruiken, waarbij Klant aansprakelijk is voor de kosten van Gebruiker.
21.4. De Klant is verplicht alle door Gebruiker aan hem verkochte en geleverde Goederen in zijn kantoor c.q. zijn bedrijf separaat en duidelijk identificeerbaar op te slaan. Gebruiker is te allen tijde bevoegd deze Goederen bij de Klant weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan indien de Klant, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker heeft voldaan, of indien duidelijk is dat de Klant, niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker zal kunnen voldoen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht indien aan de Klant surseance van betaling is verleend, indien diens faillissement is aangevraagd of uitgesproken, of indien de Klant enige betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft of heeft getroffen.
21.5 Het is de Klant niet toegestaan de geleverde zaken, zolang geen algehele betaling van het aan ons toekomende heeft plaatsgevonden, te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitdelen, of op welke wijze of onder welke titel ook uit zijn bedrijf te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk door ons schriftelijk wordt toegestaan. Gebruiker geeft de Klant tot nader order toestemming tot de doorverkoop in het kader van de gewone uitoefening van hun bedrijf. Dit recht eindigt in het geval van het staken der betalingen.
21.6. De Klant dient Gebruiker er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Gebruiker aan de Klant geleverde zaken, indien Gebruiker nog enig bedrag van de Klant te vorderen heeft. Gebruiker is in dat geval gerechtigd om de desbetreffende zaken bij de Klant weg te (laten) halen en terug te nemen en deze elders op te slaan.
21.7. Op verzoek van Gebruiker dient de Klant onverwijld schriftelijk mede te delen, aan wie hij de Goederen heeft verkocht en welke vorderingen hem uit deze verkoop toekomen, en voorts dient hij voor Gebruiker op zijn kosten notarieel gewaarmerkte akten over de cessie van de vorderingen op te stellen.
21.8. Ingeval Gebruiker de Goederen in overeenstemming met dit artikel terug wenst te nemen, zal de Klant Gebruiker voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken met zich meebrengt. Gebruiker is eerst verplicht de Goederen weer uit te leveren nadat Gebruiker volledig is betaald of ter zake van de vorderingen adequate zekerheid is gesteld.
21.9. In geval van reparatie kan Gebruiker het retentierecht uitoefenen op het Object indien en voor zolang als:
– de Klant de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de Klant de kosten van andere door het revisiebedrijf verrichte werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de Klant andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met Gebruiker niet of niet geheel voldoet.
21.10. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken door natrekking, vermenging of zaakvorming teniet gaat vestigt de Klant ten behoeve van Gebruiker bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende, vermengde respectievelijk de gevormde zaak, tot zekerheid van al hetgeen de Klant uit welken hoofde dan ook aan Gebruiker is verschuldigd en verschuldigd zal worden. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Klant onherroepelijk gemachtigd om de voor vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, en daarbij ook namens de Klant op te treden. De Klant verplicht zich op verzoek van Gebruiker om aan deze verpanding voor zoveel nodig onverwijld zijn medewerking te verlenen.
21.11. De Klant is gerechtigd tot de verwerking van de Goederen of de verbinding daarvan met andere producten in het kader van de gewone uitoefening van zijn bedrijf. Met betrekking tot de door de verwerking of verbinding ontstane zaken verkrijgt Gebruiker ter verzekering van haar vorderingen de mede-eigendom, zonder dat Gebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. De omvang van de mede-eigendom wordt bepaald door de verhouding van de waarde van de Goederen en die van de door de verwerking of verbinding ontstane zaken.
21.12. De Klant verbindt zich om vorderingen die hij jegens zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker. De Klant verbindt zich verder de bedoelde vorderingen zodra Gebruiker de wens daartoe te kennen geeft aan Gebruiker te cederen dan wel te verpanden, op de wijze als aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de Klant.

22. Mededelingen
22.1. Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) Opdracht schriftelijk te worden gedaan.
22.2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan, waarbij duidelijk moet worden aangegeven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
22.3. Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de Opdracht. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

23. Persoonsgegevens
23.1. De persoonsgegevens van Partijen die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Gebruiker verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan het Gebruiker de Opdracht uitvoeren en haar garantieverplichtingen jegens de Klant nakomen, de Klant een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
23.2. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de Klant bij Gebruiker aan te tekenen verzet gehonoreerd.
23.3. De autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

24. Geschillen
24.1. De Klant dient zijn rechten binnen 6 maanden, nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch vervallen. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer rechten van de opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.
24.2. Op alle Opdrachten tussen Gebruiker en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
24.3. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een Opdracht als in deze voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van Opdrachten die van een dergelijke Opdracht het gevolg zijn zullen, indien zij niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, aanhangig worden gemaakt bij en beslist worden door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.